Cíle

Problematika dodržování a respektování lidských práv zůstává i na počátku 21 století nesporně jednou z nejdiskutovanějších a současně nejproblematičtějších oblastí naší civilizace. Přes četné mezinárodní úmluvy a úsilí řady neziskových organizací není ani v současnosti dodržování lidských práv zdaleka samozřejmostí. Naopak jejich porušování, a to často velmi flagrantním způsobem, můžeme denně sledovat prostřednictvím televizních kamer. Nejedná se však, jak by se mohlo z pohledu Středoevropana zdát, pouze o problematiku rozvojového světa. Naopak hrozba omezování a porušování lidských práv je stále přítomna i v Evropě nebo Severní Americe.

Ani v České republice, v zemi s bohatou historickou zkušeností s  pošlapáváním základních lidských práv z doby nedávno minulé, není doposavad lidsko-právní problematika dostatečně veřejně podporována a pevně zakotvena v systému společenských hodnot. 

Z uvedeného důvodu považujeme za potřebné přispět ke zvýšení celkového povědomí veřejnosti o principech a hodnotách, které lidská práva reprezentují, o jejich historickém vývoji, smyslu a aplikační praxi na počátku 21. století.

Chceme především zvýšit úroveň a kvalitu odborné debaty o základních právních normách a principech a zároveň mezi studenty středních škol podnítit zájem o lidská práva a nepřímo tak oslovit i širokou veřejnost. Právě studenty považujeme za optimální skupinu z hlediska stanoveného cíle a efektivity našich aktivit. Na základě vlastních zkušeností s výukou na gymnáziích víme, jak opomíjenou je právní problematika v rámci školních osnov a jak málo času se jí věnuje.

Cílem Olympiády lidských práv je proto atraktivní formou zvýšit informovanost studentů středních škol a gymnázií o dané problematice, podporovat zájem mladých lidí poznávat, uvědomovat si a respektovat kulturní rozmanitost lidské společnosti a zároveň vysvětlit studentům důležitost obhajoby lidských práv pro všechny členy společnosti. Za nezbytné také považujeme upozorňovat na nebezpečí různých forem intolerance, diskriminace, extremismu a rasismu. Soutěž svoji formou motivuje účastníky k systematické práci, vedoucí k rozvoji osobnosti. K dosažení stanoveného cíle využívá inovativní a nejmodernější prvky vzdělávání - rozvíjí kreativitu, komunikačně-prezentační schopnosti, argumentační techniky a zaměřuje se především na formování vlastních názorů.

Pomocí Olympiády lidských práv mohou studenti vyjádřit vlastní názor na uspořádání společnosti a v této oblasti vést dialog s významnými osobnostmi. Výsledkem projektu by měla být podpora mladých lidí v jejich samostatném myšlení, kreativitě a iniciativě v občanské, sociální a kulturní oblasti.

Koncepce projektu je unikátní také tím, že neoficiální cestou vytváří a posiluje spojení mezi neformálními skupinami a jednotlivci (na jednotlivých školách), což je pro studenty atraktivnější než klasické školní aktivity.

©2019 Leges humanae o.s. Vytvořil: vesteron