Zásady ochrany osobních údajů

Odesláním přihlášky do soutěže vzniká mezi Vámi a spolkem Leges Humanae, z.s., IČ: 229 06 452, se sídlem Petržílova 3296/1, 143 00 Praha („Správce“) smlouva, na základě níž se stanete účastníky Olympiády lidských práv („Soutěž“) a zároveň umožňujete Správci využívat Vaše osobní údaje.

Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), seznámit s tím, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše osobní údaje využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi shromažďovaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR.

V jakém rozsahu shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme pouze v nezbytné míře a pouze pro účely, které jsou popsány níže. Shromažďujeme o Vás pouze informace, které nám sami poskytnete vyplněním přihlášky do Soutěže. Jedná se následující osobní údaje:

1) identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa);
2) kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa);
3) údaje o škole, kterou navštěvujete.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje shromažďujeme?

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR shromažďujeme Vaše osobní údaje, za účelem splnění smlouvy, tedy abychom umožnili Vaši účast v Soutěži.

Vaše osobní údaje budou též využity za účelem rozeslání nekomerčních propagačních materiálů.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze Správcem.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány vždy v souladu s GDPR i příslušnými národními předpisy. Žádné z Vašich osobních údajů nepředáváme třetím stranám za účelem jejich dalšího zpracování, ani je žádným způsobem nepředáváme do zahraničí.

Vaše osobní údaje mohou být na základě žádosti poskytnuty orgánům veřejné moci, které na základě zákona disponují pravomocí od nás osobní údaje požadovat.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s GDPR?

Právo na informace

Kdykoliv máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Dále máte právo získat informace nad rámec těch, které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o původ Vašich osobních údajů, jejich příjemcích nebo dobu, po kterou Vaše informace uchováváme.

Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve udělili, je možno kdykoliv bez udání důvodu odvolat, ať už prostřednictvím emailové adresy info@olp.cz, nebo také písemnou formou zaslanou na naši adresu uvedenou výše.

Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz

Jsou-li Vaše osobní údaje, kterými disponujeme, nepřesné, můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o jejich opravu či doplnění, ať už prostřednictvím emailové adresy info@olp.cz, nebo také písemnou formou zaslanou na naši adresu uvedenou výše. Až do ověření správnosti můžete též požadovat omezení zpracování těchto údajů.

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme:

1) ačkoliv již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo
2) protiprávně.

máte právo od nás požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali zpracované osobní údaje nebo omezili jejich zpracování.

Právo na poskytnutí údajů

Na Vaši žádost Vám poskytneme opis námi zpracovávaných Vašich osobních údajů, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud o to požádáte, poskytneme tyto údaje také jinému správci.

Právo podat stížnost

Děláme vše proto, abychom plnili všechny uložené právní povinnosti v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud byste však přesto měli pocit, že některé z povinností neplníme řádně, obraťte se na nás prostřednictvím emailové adresy info@olp.cz. Případně se můžete samozřejmě obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů, ať už na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo na emailu posta@uoou.cz. Podrobné informace o úřadu i o právech a povinnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů naleznete též na webových stránkách www.uoou.cz.

©2019 Leges humanae o.s. Vytvořil: vesteron